Vítejte na stránkách ProWine Group!

"Rozmanitý výběr vynikajících vín "

Vítejte!
ProWine Group - Rozmanitý výběr vín

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu společnosti ProWine Group s.r.o.

 

1. Definice pojmů

„Internetový obchod“ – je server na adrese  http://www.prowinegroup.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží Prodávajícího; provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající.

 

„Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační. U každého Zboží je uvedená rovněž bližší specifikace.

 

„Prodávající“ – ProWine Group s.r.o., společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211660, identifikační číslo: 01779869.

 

„Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být spotřebitelem nebo podnikatelem.

 

„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), zejména ustanoveními § 2079 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související navíc ustanoveními § 1810 ObčZ a násl. o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem.

 

„Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

 

„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy.

 V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

 

„Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje, které je specifikováno následujícími údaji: název obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo.

 

2. Úvodní ustanovení

2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

 

2.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

 

 

3. Proces uzavírání Kupní smlouvy

Proces uzavírání Kupní smlouvy se skládá z následujících fází:

 

  1. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na obrázek nákupního košíku, doplní počet kusů (minimálně 1 karton = 6 ks)  a klikne „do košíku“

 

  1. Kliknutím na nabídku v hlavním menu označenou symbolem „Košík“ se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy. Součástí tohoto formuláře jsou údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 ObčZ.

 

  1. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit. V případě, že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním obchodních podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na nabídku „odeslat“. V tomto okamžiku je uzavřena Kupní smlouva.

 

  1. Kupujícímu bude bezodkladně po uzavření smlouvy zasláno na jeho e-mailovou adresu potvrzení o uzavření Kupní smlouvy a její vyhotovení. 

 

4. Dodání Předmětu prodeje

4.1 Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu dle Kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

 

4.2 Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevzal.

 

4.3 Doba dodání

 

4.3.1 Prodávající dodává běžné Zboží pravidelně ve lhůtě  do 3 pracovních dnů ode dne připsání Kupní ceny na účet prodávajícího  při zvolení způsobu úhrady Kupní ceny platba předem. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

 

4.3.2 Zboží označené jako Zboží „na objednávku“ je dodáváno ve lhůtě, která závisí na dostupnosti tohoto Zboží u dodavatele Prodávajícího, tuto lhůtu je možné si předem orientačně ověřit dotazem na Prodávajícího. Dodací lhůta bude Kupujícímu závazně sdělena po odeslané objednávce. U zboží „na objednávku“ je možná pouze platba předem do tří dnů po potvrzení dostupnosti Kupujícímu.

 

4.3.3 Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

 

4.4 Místo určení

 

4.4.1 Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu prodeje do Místa určení hradí Kupující částkou, která je závislá na množství a tvoří součást Kupní ceny. Prodávající je povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda.

 

4.4.2 Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa určení, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 14 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v důsledku porušení této povinnosti vznikne. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

 

5. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva

5.1 Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.

 

5.2 Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

 

6. Kupní cena a platební podmínky

6.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, a to platbou předem na účet Prodávajícího.

 

6.2 Platba předem

 

6.2.1 V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena předem, provádí Kupující platbu bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího

 

6.2.2 Pokud není Kupní cena zaplacena do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy je Kupní cena v plné výši zaplacena Kupujícím.

 

7. Slevy

 

7.1 Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.

 

8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

 

8.3 Není-li dále stanoveno jinak, pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.

 

8.4 Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

 

8.5 Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je spotřebitelem

 

8.5.1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

8.5.2 Kupující však nemůže takto odstoupit od smluv:

 

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

c) případně v dalších případech dle § 1837 ObčZ.

 

8.5.3 Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář umístěný na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající mu obdržení vyplněného formuláře potvrdí. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Předmět prodeje. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu skladu: Nagel Česko s.r.o., Zděbradská 68, 251 01 Říčany-Jažlovice.

 

8.5.4 Náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující.

 

8.5.5 Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu na účet. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Předmětu prodeje, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Předmětu prodeje ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Předmětu prodeje.

 

8.5.6 Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Předmětu prodeje, které vzniklo v důsledku nakládání s Předmětem prodeje jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

9. Zpracování osobních údajů

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.

 

9.2 Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si Kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.

 

10. Odpovědnost za vady

10.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí zboží.

 

10.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

 

10.3 V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

 

10.4 Za vadu se nepovažuje zejména:

 

opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,

 

mechanické poškození nebo závada na věci způsobené Kupujícím, a to zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,

 

mechanické poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,

 

skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je ve  velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů.

 

11. Práva z vadného plnění

11.1 Práva při podstatném porušení smlouvy

 

11.1.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

11.1.2 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Projevenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy – viz 11.2.

 

11.2. Práva při nepodstatném porušení smlouvy

 

11.2.1 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

11.2.2 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 

11.2.3 Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

11.3 Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 

11.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

11.5 Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

12. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je spotřebitelem

12.1 Prodávající  odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět prodeje převzal,

a) má Předmět prodeje vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu prodeje a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Předmět prodeje hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke které se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) Předmět prodeje odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je Předmět prodeje v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Předmět prodeje vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

12.2 Nemá-li Předmět prodeje vlastnosti uvedené v 12.1, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Předmětu prodeje, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na odstranění vady.

 

12.3 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Předmět prodeje řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

12.4 Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

 

13. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

13.1 Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to spolu se zasláním Předmětu prodeje na adresu prodávajícího: Na klášterním 1428/1, Břevnov, 162 00 Praha 6. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy Předmět prodeje došel, popřípadě byl předán Prodávajícímu.

 

13.2 Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Prodávajícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího.

 

13.3 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku.

 

13.4 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů, a to v případě, že Kupující je podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.

 

13.5 Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení reklamace je Kupující povinen Předmět prodeje Prodávající Kupujícímu vrátit, a to jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak.

 

13.6 Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 50,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. 13 odst. 13.4, je prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

 

13.7 V případě, že je reklamace oprávněná, hradí Prodávající všechny účelně vynaložené náklady na její uplatnění. Pokud je reklamace neoprávněná, hradí tyto náklady Kupující.

 

 

14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

14.1Kupující, který je spotřebitelem, má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s účinností od 1.2.2016, právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a to na vlastní návrh (lze také elektronicky), který může podat do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

 

14.2 Pro výrobky a služby nabízené Prodávajícím je příslušným orgánem pro řešení těchto sporů Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).

 

15. Závěrečná ustanovení

15.1 V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou nebo e-mailem, který nemusí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.

 

15.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

15.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy  Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejm. na příslušný živnostenský úřad vykonávající živnostenskou kontrolu, Státní obchodní inspekci, příp. Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude také zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na Kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.